Pamokų laikas

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 20 -12. 05 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Įsivertinimas

2019 m. vasario 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-9 sudaryta darbo grupė mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui vykdyti 2019 metais. Darbo grupės koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Žilevičienė. Darbo grupė mokinių atostogų metu sudarė grupės veiklos planą ir įvykdė platųjį įsivertinimą.

Geriausiai įvertinti rodikliai:

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas;

4.3.1. Kompetencija;

3.1.3. Aplinkų bendrakūra;

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai;

2.1.2. Ugdymo planas.

Tobulintina:

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje;

2.4.1. Vertinimas ugdymui;

2.4.2. Mokinių įsivertinimas;

1.1.1. Asmenybės tapsmas;

2.3.1. Mokymasis.

Plačiojo įsivertinimo pagrindu p a r i n k tos temos giluminiam įsivertinimui.

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje

2.4.1. Vertinimas ugdymui.

Darbo grupė atlieka parinktų temų giluminį įsivertinimą.

Išvados bei rezultatai ir rekomendacijos mokyklos veiklos planavimui bus pateiktos iki 2019 m. lapkričio 15 d.

JURBARKO R. SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOKYKL-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS

 2018–2019 m. m.

Tikslas: kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kartu aptarti savo veiklos kokybę, susitarti dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir juos įgyvendinti.

Uždaviniai:

 • Rinkti patikimus duomenis apie mokyklos veiklą;
 • Išsiaiškinti mokyklos veiklos privalumus ir trūkumus;
 • Susitarti dėl mokyklos tobulinimo prioritetų;
 • Reflektuoti, aptarti gerosios patirties pavyzdžius ir juos skleisti;
 • Atliekant mokyklos veiklos kokybės vidaus įsivertinimą laikytis objektyvumo, kolegialumo, konfidencialumo principų.
Etapai Priemonės Laikas (mėn.) Atsakingi
  2018-2019 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo grupės plano sudarymas, mokyklos bendruomenės informavimas apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą. 2019 m. vasaris Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė
  Plačiojo įsivertinimo anketos pildymas. 2019 m. vasaris  
  Pasirinktų probleminių sričių (rodiklių) giluminiam vertinimui ir įsivertinimo plano pateikimas mokyklos bendruomenei. 2019 m. kovas Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė
  Vertinimo instrumentų rengimas, klausimynų sudarymas. 2019 m. kovas-balandis Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė  
  Giluminis pasirinktos srities įsivertinimas, rezultatų apibendrinimas, išvadų ir pasiūlymų mokyklos veiklos planavimui formulavimas. 2019 m. balandis-gegužė Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė
  1.Rezultatų pateikimas mokyklos bendruomenei 2. Rekomendacijų teikimas mokyklos veiklos planavimui. 2019 m. birželis Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 2018 METAIS

 2018 m sausio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 2 sudarytos trys darbo grupės vykdė II srities

,,Ugdymas(is) ir mokinių patirtys‘‘ temos 2.2. ,,Vadovavimas mokymuisi‘‘ rodiklio 2.2.1 „Mokymosi lūkesčiai ir skatinimas“ giluminę analizę. Kiekviena darbo grupė nagrinėjo po vieną aspektą: tikėjimas mokinio galiomis, mokymosi džiaugsmas, mokymosi įprasminimas .

Duomenims rinkti naudotasi NMVA tiesiogine internetine sistema www.iqesonline.lt. Apklausoje dalyvavo 45 5-10 klasių mokiniai. Tėvų apklausai buvo paruoštas atskiras klausimynas, į kurio klausimus raštu atsakė 29 tėvai, kurių vaikai mokosi 1-10 klasėse.

                      Apibendrinus darbo grupių rezultatus buvo prieita prie išvados, kad rodiklis 2. 2. 1 „Mokymosi lūkesčiai ir skatinimas“ atitinka 3 lygį, nors išorės vertintojai 2017 metų gegužės 8 d. vertinimo pažymoje nustatė ,,Mokymosi lūkesčiai ir neišskirtinis mokinių skatinimas (2.2.1.) – 2 lygis“. Tai reiškia, kad per metus rezultatai pagerėjo, mokykla daro išvadas: mokykla priėmė priemonių planą ir jį vykdo, reaguodama į išorės vertintojų pastabas.

Rekomenduojama:

 1. 1.Mokytojams sudarant ugdymo planus numatyti siektinus rezultatus. Pamokose parinkti prasmingas ugdymo(si) veiklas, kurios skatina smalsumą ir entuziazmą, sudaryti idėjų kūrimo ir jų įgyvendinimo sąlygas. Skatinti mokinius džiaugtis savo ir kitų darbais, pasiekimais bei pažanga.
 2. 2.Metodinei tarybai analizuoti mokinių daromą mokymosi pažangą ne tik per mokslo metus, bet ir kiekvienoje pamokoje.
 3. 3.Mokyklos administracijai pasinaudoti įsivertinimo medžiaga rengiant 2019-2020 metų strateginį veiklos planą.

Ataskaitą parengė mokyklos direktorius Petras Baršauskas

MOKYKLOS IŠORĖS VERTINIMO, VYKUSIO 2017 METŲ KOVO 20-24 DIENOMIS,

 ATASKAITA

Mokyklos veiklos kokybė vertinama lygiais. Mokyklų veiklos vertinimo tvarkoje yra aparašyti vertinamo lygiai:

Kokybės lygis Aprašomieji veiklos kokybės vertinimai Procentinė vertė Išvada
  4 lygis Labai gera: veiksminga, išskirtinė, kryptinga, savita, kūrybiška 90 proc. ir daugiau Verta paskleisti už mokyklos ribų
  3 lygis Gera: viršija vidurkį, tinkama, paveiki, potenciali, lanksti 60–89 proc. Verta paskleisti pačioje mokykloje
  2 lygis Patenkinama: vidutiniška, nebloga, nesisteminga, neišskirtinė 31–59 proc. Mokykloje yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti
  1 lygis Prasta: nepatenkinama, neveiksminga, netinkama, nekonkreti 11–30  proc. Veiklą būtina tobulinti. Mokyklai reikalinga išorinė pagalba.
  N lygis Labai prasta: nepriimtina Iki 10 proc. Būtina imtis radikalių pokyčių. Mokyklai būtina skubi išorinė pagalba

Išorės vertintojų komanda:

Vadovaujantysis vertintojas – Aušra Mažonienė.

Išorės vertintojai:

Dana Kanclerienė, atsakinga už 2 srities „Ugdymas(sis) ir mokinių patirtys“ 2.1.1. rodiklio „Ugdymo(si) tikslai“, 2.1.2. rodiklio „Ugdymo planai ir tvarkaraščiai“, 2.1.3. rodiklio „Orientavimasis į mokinių poreikius“, 2.2.1. rodiklio „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“, 2.2.2. rodiklio „Ugdymo(si) organizavimas“, 2.3.1. rodiklio „Mokymasis“, 2.3.2. rodiklio „Ugdymas mokyklos gyvenimu“, 4 srities „Lyderystė ir vadyba“ 4.1.2. rodiklio „Lyderystė“ vertinimą;

Vida Veliuonienė,atsakinga už 1 srities „Rezultatai“, 3 srities „Ugdymo(si) aplinkos“ ir 4 srities „Lyderystė ir vadyba“ 4.3.1. rodiklio „Kompetencija“, 4.3.2. rodiklio „Nuolatinis profesinis tobulėjimas“ vertinimą;

Zigmas Vasaitis, atsakingas už 4 srities „Lyderystė ir vadyba“ 4.1.1. rodiklio „Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“, 4.1.3. rodiklio „Mokyklos savivalda“, 4.2.1. rodiklio „Veikimas kartu“, 4.2.2. rodiklio „Bendradarbiavimas su tėvais“, 4.2.3. rodiklio „Mokyklos tinklaveika“, 2 srities „Ugdymas(sis) ir mokinių patirtys“ 2.4.1. rodiklio, 2.4.2. rodiklio, 3 srities „Ugdymo(si) aplinkos“ 3.2.1. rodiklio „Mokymasis ne mokykloje“, 3.2.2. rodiklio „Mokymasis virtualioje aplinkoje“ vertinimą.

Vizito metu stebėtos 53 ugdomosios veiklos (pamokos, neformaliojo švietimo užsiėmimai).

Vertinimo procese ir ataskaitoje taikyta penkių vertinimo lygių skalė, mokyklos kokybei įvertinti panaudoti trys vertinimo lygiai.

Vertintojų komanda 2017 metų gegužės 8 dieną pateikė mokyklos veiklos vertinimo ataskaitą bei nustatė stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus:

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 1. 1.Paveikus mokinių dalyvavimas bendrose veiklose (1.1.1. – 3 lygis, nurodytas aspektas – 3 lygis).
 2. 2.Geri individualūs mokinių pasiekimai (1.2.1. – 3 lygis).
 3. 3.Tinkamai teikiama pagalba mokiniui (2.1.3. – 3 lygis, nurodytas aspektas – 3 lygis).
 4. 4.Geri santykiai ir mokinių savijauta (2.3.2. – 3 lygis, nurodytas aspektas – 3 lygis).
 5. 5.Kryptingos veiklos ir įvykiai (2.3.2. – 3 lygis, nurodytas aspektas – 4 lygis).
 6. 6.Tinkamas mokinių įtraukimas į mokyklos erdvių dekoravimą (3.1.3. – 3 lygis, nurodytas aspektas – 3 lygis).
 7. 7.Paveikus ugdymas už mokyklos ribų (3.2.1. – 3 lygis).
 8. 8.Tinkamas išteklių panaudojimas (4.1.1. – 3 lygis).
 9. 9.Tinkama lyderystė mokykloje (4.1.2. – 3 lygis).
 10. Kryptingas bendradarbiavimas su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais (4.2.3. – 3 lygis, nurodytas aspektas – 4 lygis).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 1. 1.Patenkinamas mokymosi pažangos atpažinimas ir panaudojimas pamokose (1.2.1. – 2 lygis, nurodytas aspektas – 2 lygis).
 2. 2.Patenkinamas ugdymo(si) tikslų koregavimas (2.1.1. – 2 lygis, nurodytas aspektas – 2 lygis).
 3. 3.Vidutiniškas vertinimas ugdymui (2.4.1. – 2 lygis).
 4. 4.Mokymosi lūkesčiai ir neišskirtinis mokinių skatinimas (2.2.1. – 2 lygis).
 5. 5.Patenkinamas mokyklos vidinių erdvių estetiškumas (3.1.2. – 2 lygis, nurodytas aspektas – 2 lygis).
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“