Mokinių atostogos

Rudens – 2023-10-30 – 11-03

Žiemos – (Kalėdų) – 2023-12-27  – 2024-01-05

Žiemos – 2024-02-19 – 02-23

Pavasario (Velykų) – 2024-04-02  –04-05

 

PAMOKŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 1 DIENOS:

Pradinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 05 val.
 2. 9. 15 – 9. 55 val.
 3. 10. 05 – 10. 50 val.
 4. 11. 05 – 11. 50 val.
 5. 12. 05 – 12. 40 val.

Pagrindinio ugdymo:

 1. 8. 30 – 9. 15 val.
 2. 9. 25 – 10. 10 val.
 3. 10. 20 – 11. 05 val.
 4. 11. 25 -12. 10 val.
 5. 12. 20 – 13. 05 val.
 6. 13. 15 – 14. 00 val.
 7. 14. 10 – 14. 55 val.

Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2023 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-9

JURBARKO R. SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

2023–2024 METAMS

I BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 1. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro korupcijos prevencijos 2021–2022 metų programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-162 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.
 2. Pagrindinis Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją ir sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centre (toliau – Mokykla). mokykloje.
 3. Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymuose ir kituose įstatymuose apibrėžtos sąvokos. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:

3.1. Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

3.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 1. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.
 2. Programos nuostatų vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta Antikorupcijos komisija.

II PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Programos tikslas:

6.1. didinti skaidrumą, viešumą, mažinti korupcijos prielaidas Mokykloje, formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją.

 1. Programos uždaviniai:

7.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

7.2. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Mokykloje;

7.3. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;

7.4. prisidėti prie Bendrosiose programose ir Išsilavinimo standartuose formuluojamų vertybinių nuostatų ugdymo.

III. PROGRAMOS TIKSLO IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Skundų, pateiktų Mokyklos darbuotojų ir kitų asmenų, sumažėjimu:

8.1. didėjančiu nepakantumu korupcijai, t. y. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiaus didėjimu;

8.2. skundų, pateiktų direktoriui, aukštesnėms institucijoms, skaičiaus mažėjimu.

IV PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

 1. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (1 priedas).
 2. Už antikorupcinių veiksmų kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje atsako Mokyklos direktorius.
 3. Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo, programoje nurodytų priemonių vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Antikorupcijos komisija.
 4. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Ši programa įsigalioja nuo Programos sudarymo dienos.
 2. Programa skelbiama Mokyklos interneto svetainėje.
 3. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.
 4. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 5. Programa įsigalioja nuo 2023 m. sausio 31 dienos.

SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“